Általános Szerződési Feltételek

1. [Felnőttképzési jogviszony]

a) A jelen szerződési feltételeket is magába foglaló online jelentkezés elküldésével Jelentkező mint felnőttképzésben részt vevő személy és a Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 12. Ü-3.; cégjegyzékszám: 01-09-922347; adószám: 14837814-2-41; nyilvántartási szám: B/2020/000663) mint Felnőttképző között a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) 12/A.§-a szerinti felnőttképzési jogviszony jön létre. A jelen pont szerinti jelentkezés az Fktv. szerinti, bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységre irányuló felnőttképzési szerződésnek minősül.

b) A jelen 1. pont szerinti online jelentkezés legkevesebb 20.000,- Ft. (azaz húszezer magyar forint) előleg befizetésével válik érvényessé. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy online jelentkezése kizárólag akkor érvényes, ha helyette online jelentkezés útján – javára – törvényes képviselője jelentkezik.

A Képzés teljes díjának kiegyenlítése a Jelentkező számára átadott/elküldött számla ellenében készpénzben, vagy banki átutalással történik a számlán feltüntetett határidőig. A jelen pontba foglalt fizetési kötelezettségének teljesítését Jelentkező ezúton vállalja. Amennyiben a számlán feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítést a Jelentkező elmulasztja, úgy jelen jelentkezés semmisnek minősül.

Amennyiben a Képzés díjának kiegyenlítését harmadik személy vállalja Jelentkező helyett és érdekében, a fentiek szerinti fizetési kötelezettség Jelentkezőt és e harmadik személyt egyetemlegesen terheli, mely kötelezettséget Jelentkező ezúton kifejezetten vállalja.

c) A jelen pont szerinti online jelentkezés elküldésével Jelentkező kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket, kifejezetten tudomásul veszi az alábbi tájékoztatásokat, továbbá az alábbi kifejezett nyilatkozatokat teszi.

d) Felnőttképző felhívja a Jelentkező figyelmét, hogy az általa nyújtott szolgáltatás keretében végzett, bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység – idegennyelv-oktatási szakmai értelemben vett – elméleti és gyakorlati megvalósítása, ideértve az ahhoz kapcsolódó szakmai módszertant is, Felnőttképző saját fejlesztése, mely esetében egy nyelvtanfolyam egy ütemezési egységnek minősül. Felnőttképző a Képzés befejeződését követően zárótesztet szervez. Amennyiben Jelentkező a zárótesztet teljesíti, valamint a 6. b) pontban meghatározott megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl, Felnőttképző a Képzés Jelentkező általi elvégzéséről – Jelentkező kérésére – tanúsítványt állít ki. Amennyiben akár a záróteszt teljesítésével, akár a hiányzással kapcsolatos fenti feltétel nem teljesül, a Képzésben való részvételről – a fentiek megjelölésével – Felnőttképző Jelentkező számára – kérésére – igazolást állít ki.

2. [Tájékoztatás teljesülése]

Jelentkező nyilatkozik, hogy Felnőttképző tájékoztatási kötelezettségét teljesítette vele szemben, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a Képzés díjára, tartalmára, módjára, intenzitására és időtartamára vonatkozóan.

3. [Előzetes online szintfelmérő teszt]

a) Jelentkező nyilatkozik arról, hogy az előzetes online szintfelmérő tesztet saját maga töltötte ki, külső segítséget nem használt, az online szintfelmérő tényleges saját tudását tükrözi, melynek eredményét elfogadja. Amennyiben Jelentkező nem töltött ki szintfelmérőt, vagy annak eredményét nem fogadja el, Jelentkező tudomásul veszi, hogy a választott tanfolyama szintjén a későbbiekben módosításra nincs lehetősége, és ezen okból kifolyólag a befizetett tandíj teljes, vagy részbeni visszatérítését nem követelheti.

b) Felnőttképző az előzetes online szintfelmérő teszt alapján a Jelentkezőt megfelelő tudásszintű csoportba sorolja, a jelen szerződési feltételeket is magába foglaló online jelentkezésben megjelölt nyelvtanfolyamra.

4. [A képzés módja]

Felnőttképző – a 11. pontban meghatározott esetek kivételével – korlátozottan biztosítja Jelentkező számára, hogy a Képző által szervezett és lebonyolított nyelvi képzés részét képező órán („Tanóra”) – választása szerint – közvetlen személyes megjelenés útján, vagy online módon (elektronikus hírközlési eszközzel létrehozott kapcsolat útján) vehessen részt az alábbiak szerint:

A Tanórához online módon (elektronikus hírközlési eszközzel létrehozott kapcsolat útján, Zoom alkalmazás használatával) minden esetben és minden alkalommal lehet csatlakozni. Ezen felül a Felnőttképző szabad választása szerint biztosíthatja a közvetlen személyes megjelenés útján történő tantermi jelenlét lehetőségét is. Ebben az esetben a képzés lebonyolítása hibrid formában történik akként, hogy a személyesen megjelent Jelentkezők mellett az online részvételt választók elektronikus hírközlési eszközzel létrehozott kapcsolat útján csatlakoznak ugyanahhoz a Tanórához. Az egyes meghirdetett tanfolyamokhoz kapcsolódó hibrid oktatás lehetőségét és feltételeit, kereteit a Felnőttképző honlapján tünteti fel. A hibrid képzés bármely formáját a Felnőttképző megfelelő számú Jelentkező által jelzett igény esetén biztosítja, az ehhez szükséges létszámot a Felnőttképző egyedileg, saját hatáskörben határozza meg. Amennyiben a meghirdetett tanfolyamon a hibrid oktatást igénylő Jelentkezők létszáma a Felnőttképző által szükségesnek tartott létszámot nem éri el a Felnőttképző nem köteles tantermi oktatást tartani. Ez esetben a Jelentkezővel egyeztet a Felnőttképző telefonon vagy email útján az online részvétel módjáról. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a hibrid oktatás lehetőségét a Felnőttképző nem garantálja, valamint a részben hibrid Tanórák számát és időpontját a Felnőttképző határozza meg.

 

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Tanórán való részvételét biztosító rendszer gyakorlati megvalósítása „Digitális tantermek” kialakításával jár. Digitális tanterem alatt a Felnőttképző által nyújtott szolgáltatással összefüggésben azon rendszert kell érteni, melyben Felnőttképző elektronikus hírközlési eszközök között létesített kapcsolat útján lehetővé teszi a képzési helyszínen közvetlen személyes módon megjelent jelentkezők, az online módon résztvevő jelentkezők, valamint az oktató, Tanóra keretében történő valós idejű, mindenirányú képi és hangkapcsolatát. Jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy a Digitális tanterem keretében létesített, jelen pontban meghatározott képi és hangkapcsolat („Kapcsolat”) esetében a képzési helyszínen esetlegesen közvetlen személyes módon megjelent jelentkezők valamennyien, egyetlen kép- és hangrögzítésre alkalmas eszköz felvételén jelennek meg, és e felvétel válik valós időben hozzáférhetővé a Tanórán online módon résztvevők számára, míg a Tanórán online módon résztvevő jelentkezők a maguk által biztosított kép- és hangrögzítő eszköz felvételén jelennek meg egyenként, és e felvétel válik hozzáférhetővé a Digitális tanterem többi résztvevője számára. A Tanórán nyújtott képzési szolgáltatás hatékonyságának optimális szintje a nagyobb fokú interaktivitás megvalósulása esetén érhető el, ezért Felnőttképző ezúton tájékoztatja Jelentkezőt, hogy az interaktivitás szükséges szintje – Digitális tanteremben online módon történő részvétel esetén – akkor érhető el, ha a Jelentkező mind hangkapcsolat, mind a hangkapcsolattal szinkron mozgóképes kapcsolat útján részt vesz a Tanórán, Felnőttképző ennek megfelelően a fenti esetben kifejezetten javasolja Jelentkező számára a Tanórán történő egyidejű és szinkron mozgóképes és hangkapcsolattal történő részvételt.

Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy az oktató szabadon választja meg a Tanórán való részvétele módját, tehát a Felnőttképző által nyújtott szolgáltatás akár az oktatónak a képzési helyszínen történő közvetlen személyes megjelenése, akár a Digitális tanteremben kizárólag online módon történő részvétele esetén megfelel az 1. a) pont szerinti szerződés rendelkezéseinek, amennyiben a képzési helyszínen közvetlen személyes módon megjelent jelentkezők számára minden esetben – tehát az oktató online részvétele esetén is – biztosítja Felnőttképző a Digitális tanteremben való részvételt.

Jelentkező ezúton kijelenti, hogy megértette, tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pont szerinti Digitális tanteremben való részvétele során róla képi (mozgóképes), illetve hangfelvétel készüljön, mely valós időben elektronikus hírközlő eszközök útján a Digitális tanterem többi résztvevőjéhez közvetítésre kerül. Felnőttképző ezúton kijelenti, hogy a Digitális tanteremben a valós idejű kapcsolattartást biztosító kép- és hangfelvételt nem rögzíti, nem tárolja, a jelentkezőkön és az oktatón kívül harmadik személyek – sem aktív, sem passzív – részvételét nem teszi lehetővé, továbbá az ilyen magatartásokat a Digitális tanterem valamennyi résztvevője számára megtiltja. Felnőttképző ugyanakkor kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre, ha valamely harmadik személy, vagy különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkező, illetve valamely más képzésben résztvevő személy a Tanórákról kép-, illetve hangfelvételt készít, vagy a Digitális tanterem működése során keletkező bármely információt, adatot a jelentkezőkön és az oktatón, illetve Felnőttképzőn kívül más számára bármilyen módon megismerhetővé tesz.

Amennyiben a jelentkezők kifejezetten kívánják a Tanóra rögzítését és a felvétel részükre történő továbbítását és ehhez az oktató magára nézve személyében hozzájárul, ahhoz a jelentkezők is kötelesek a felvétel elején egyenként szóban hozzájárulni, vagy email formájában nyilatkozatot tenni a tanfolyam teljes idejére vonatkozólag, azonban Felnőttképző ilyen felvételt nem készít, nem tárol, szóbeli hozzájárulás esetén a felvétel tényét és valamennyi résztvevő hozzájárulását tudomásul veszi, de a felvétellel kapcsolatban kifejezetten és teljeskörűen kizárja felelősségét.

5. [A teljesítmény ellenőrzése, értékelése]

A Képzés során a teljesítmény értékelése a házi feladatok ellenőrzésével, egyéni és csoportos szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával zajlik. A Képzés félidejében, illetve végén a Képzés céljaihoz illeszkedő tesztre kerül sor. A teszt írásbeli és szóbeli részből áll, amely a különböző nyelvi kompetenciákat (szókincs, nyelvtan, beszédértés és -produkció, írott szöveg értése, írásbeli produkció, szóbeli és írásbeli interakció) méri.

6. [A Jelentkező jogai és kötelezettségei]

a) Jelentkezőnek a tanfolyamkezdés időpontját módosítani, vagy a jelentkezését visszamondani legkésőbb a jelentkezéskor megjelölt kezdési időpontot megelőző 3 (három) munkanappal van lehetősége e-mailben, az info@cosmopolitan-lingua.hu címen. Határidőn belüli visszamondás esetén 2.500,- Ft. (kettőezer-ötszáz forint) regisztrációs költség kivételével a befizetett összeg visszajár. Három munkanapon belüli vagy a tanfolyamindulást követő visszamondás esetén a Felnőttképzőnek nem áll módjában a tanfolyamdíj visszafizetése.

b) Jelentkező vállalja, hogy a jelentkezésben megjelölt, Felnőttképző által szervezett és lebonyolított nyelvi képzésen folyamatosan részt vesz, a Tanórák időpontjában pontosan megjelenik a Felnőttképző által megjelölt oktatási helyszínen, vagy online részvétel esetén bejelentkezik a Felnőttképző által megjelölt szoftver segítségével, és a Tanórákon felkészülten részt vesz, továbbá fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti. A Képzés részét képező Tanórákról való hiányzás megengedett mértéke 20%, az ezt meghaladó mértékű hiányzás esetén Jelentkező nem jogosult az 1. d) pont szerinti – a Képzés elvégzését igazoló – Tanúsítvány igénylésére, Felnőttképző a Képzés elvégzését nem tanúsítja.

c) Jelentkező vállalja a Felnőttképző által megjelölt tankönyvek szükség szerinti megvásárlását, továbbá a Felnőttképző által megjelölt online segédanyagok nyomtatását. Jelentkező tudomásul veszi, hogy tankönyvek és segédanyagok szükségszerűek a sikeres képzés érdekében.

d) Online részvétel esetén Jelentkező kijelenti, hogy a képzéshez szükséges technikai feltételekkel rendelkezik. Ezzel összefüggő okból felmerülő problémákért a Felnőttképző nem vállal felelősséget.

e) Amennyiben Jelentkező késésével, felkészületlenségével, magatartásával, nem megfelelő higiénés állapotával zavarja a Tanóra menetét, magatartása szerződésszegésnek minősül, melynek következményeként a csoport aktuális Tanórán résztvevő tagjai egyszerű többségi szavazással javasolhatják Jelentkező tanfolyamról való kizárását. A tanfolyamról való kizárásra csak ügyvezetői jóváhagyás mellett kerülhet sor, mely eljárás során érintett Jelentkező álláspontját - kívánsága esetén - kifejtheti.

f) Jelen jelentkezés alapján kizárólag Jelentkező és Felnőttképző között jön létre az 1. pont szerinti felnőttképzési jogviszony. A Felnőttképző által jelen jelentkezés alapján, a felnőttképzési jogviszony keretében nyújtott képzési szolgáltatás igénybevételére jelen jelentkezés alapján kizárólag Jelentkező jogosult. A Képzés teljes díjának megfizetése esetén a Képzés részét képező tanórán kizárólag olyan személy vehet részt, aki – előzetes jelentkezése/szerződéskötése, továbbá a Képzés teljes díjának megfizetése eredményeként – Felnőttképzővel felnőttképzési jogviszonyban áll. Jelentkező Felnőttképző képzési szolgáltatását csak személyesen jogosult igénybe venni, maga helyett harmadik személy számára a részvétel lehetőségét nem engedheti át, továbbá Jelentkező Felnőttképző szolgáltatását jelen jelentkezés alapján kizárólag egyedül jogosult igénybe venni, tehát személyes részvétel esetén más személyt nem jogosult magával vinni a Képzésre, online részvétel esetén pedig köteles annak biztosításával részt venni a Digitális tanteremben, hogy a Jelentkező által létesített Kapcsolatot felhasználva harmadik személy Jelentkező oldalán ne vehessen részt a Digitális tanteremben sem aktív módon, sem a Képzés egyszerű, passzív megfigyelőjeként. Jelen 6. f) pont rendelkezései alóli egyedüli kivételként, amennyiben két, vagy több – jelentkezés/szerződéskötés, valamint a Képzés teljes díjának megfizetése alapján – Felnőttképzővel felnőttképzési jogviszonyban álló, azonos Képzésre jelentkezett személy kíván azonos Kapcsolatot használva részt venni a Digitális tanteremben, és erről e személyek a tanóra kezdetén tájékoztatják az oktatót, az oktató a részvételi jogosultság ellenőrzését követően több jelentkező egy Kapcsolaton keresztül történő részvételét engedélyezheti.

Jelen 6. f) pontba foglalt bármely jelentkezői kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek Felnőttképző tudomására jutását követően Felnőttképző egy alkalommal felhívja Jelentkezőt fenti magatartása abbahagyására. Amennyiben Felnőttképző felhívását követően Jelentkező nem hagy fel fenti szerződésszegő magatartásával, vagy ismételten a 6. f) pontban meghatározott bármely kötelezettséget megszegő magatartást tanúsít, az a Jelentkező Képzésről történő azonnali kizárását vonja maga után.

A Képzés teljes díja a Felnőttképző által nyújtott képzési szolgáltatás egy fő – a Jelentkező – általi igénybevételének ellenértéke. Amennyiben Jelentkező a jelen pontba foglalt bármely kötelezettségét megszegi, és ezzel harmadik személy Képzésen történő jogosulatlan – akár aktív, akár passzív – részvételét lehetővé teszi, e harmadik személlyel, vagy személyekkel egyetemlegesen felel a Felnőttképzőnek – szolgáltatása jogosulatlan igénybevételével – okozott kárért, melynek mértéke megegyezik a Képzés teljes díjának és a jogosulatlan igénybevevő harmadik személyek számának szorzatával.

g) Tekintettel arra, hogy a Felnőttképző által megjelölt oktatási helyszínen (az épületben, annak udvarán, valamint az erkélyen és a gangon is) általánosan tilos a dohányzás, amennyiben Jelentkező tiltott helyen való dohányzással e szabályt megszegi, magatartása szerződésszegésnek minősül, ami azonnali kizárását, valamint az esetleges büntetés teljes anyagi terhének Jelentkező általi viselését vonja maga után.

h) Hiányzásban, vagy lemorzsolódásban álló, továbbá kizárást maga után vonó szerződésszegés esetén a képzés díja vagy annak részlete nem kerül visszafizetésre.

i) Jelen jelentkezés alapján Jelentkező jogosulttá válik arra, hogy őt Felnőttképző a jelentkezésben rögzítettek szerint képzési csoportba sorolja. Jelentkező ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a képzési csoportok hallgatói létszáma korlátozott, továbbá amennyiben Jelentkező érdekkörében felmerült okból Jelentkező a Képzésben – jelentkezése ellenére – mégsem vesz részt, az általa lefoglalt, Felnőttképző által Jelentkező részére biztosított hallgatói férőhely Felnőttképző általi utólagos feltöltése nem biztosítható. Arra az esetre, ha a hallgatói férőhely jelen pont szerinti - Jelentkező érdekkörében felmerült okból történő – megüresedése következtében Felnőttképző oldalán – akár jogszerűen okozott – kár keletkezik, Jelentkező ezúton kötelezi magát e kár ellentételezésére azzal, hogy az ellentételezés mértéke a Képzés Jelentkező által befizetett díjának összegét nem haladhatja meg, továbbá Felnőttképző az ellentételezés önálló érvényesítésére nem jogosult, azt kizárólag a jelen felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben, a befizetett képzési díjból közvetlenül, illetőleg Jelentkező esetleges igényével szemben, a beszámítás szabályai szerint érvényesítheti.

j) Jelentkező esetleges panaszával jogosult írásban a Felnőttképző ügyfélszolgálatához fordulni, melynek kivizsgálására 8 (nyolc) naptári nap áll a Felnőttképző rendelkezésére. Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai az irányadóak.

7. [A Felnőttképző jogai és kötelezettségei]

a) Felnőttképző jogosult maximum 30 (harminc) munkanappal elhalasztani a tanfolyamkezdés időpontját - kellő érdeklődés hiányában - melyről Jelentkezőt köteles megfelelő időben tájékoztatni. Amennyiben ezen későbbi időpontban sem indul a jelentkezésének megfelelő tanfolyam, Felnőttképző köteles a befizetett összeg teljes egészét visszatéríteni Jelentkező részére.

Amennyiben a Jelentkező által választott tanfolyam nem indul el a Felnőttképző felajánlhatja az adott tanfolyam szerződött partnerei (3. személyek) szervezésében megvalósuló biztosítását. A Jelentkező a felajánlásra 3 napon belül köteles nyilatkozni, hogy elfogadja-e a felajánlott tanfolyamot. Amennyiben nem fogadja el a Felnőttképző köteles a befizetett összeg teljes egészét visszatéríteni Jelentkező részére. A külső tanfolyam elfogadása esetén a Jelentkezőnek szükséges hozzájárulni a személyes adatai továbbításához, hozzájárulás nélkül a külső tanfolyamot a Felnőttképző nem tudja biztosítani. Elfogadás esetén a szerződött partner a Jelentkezőnek tanfolyami díjat nem számol fel, a költségeket a Felnőttképző rendezi a szerződött partnerrel azzal, hogy a tanfolyam díját a Jelentkező továbbra is a Felnőttképzőnek köteles megfizetni.

b) A képzés meghiúsulása (mint Felnőttképző általi szerződésszegés) esetén - amennyiben Jelentkező befizette a képzés díját - Felnőttképző köteles időarányosan a meg nem tartott órák díját visszafizetni.

c) Online részvétel esetén Felnőttképző vállalja az online nyelvoktatás végzéséhez megjelölt szoftver letöltési helyének megjelölését, továbbá az online segédanyagok biztosítását elektronikus formában.

8. [Kapcsolattartás]

Jelentkező hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségeken a Felnőttképző tájékoztatást küldjön számára a képzés indulásával, valamint az esetlegesen felmerülő óraelmaradásokkal vagy órarendváltozással kapcsolatban. A hibás adatszolgáltatásból fakadó következmények a Jelentkezőt terhelik.

9. [Adatkezelés, adatvédelem]

Jelentkező ezúton nyilatkozik, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte és személyes adatainak gyűjtését, kezelését és felhasználását engedélyezte. Felnőttképző ezúton tájékoztatja Jelentkezőt, hogy az Adatkezelési Tájékoztató további tanulmányozás céljából a www.cosmopolitan-lingua.hu oldalon, illetve Felnőttképző ügyfélszolgálatán érhető el.

10. [A Magánórákra vonatkozó eltérő rendelkezések]

a) Amennyiben az 1.) a pont szerinti jogviszony alapján Felnőttképző által nyújtott szolgáltatás megvalósítása akként történik, hogy – a felek előzetes megállapodása alapján – a Tanórán kizárólag az oktató és a Jelentkező, vagy az oktató és legfeljebb 3 (három) fő, egymást ismerő, a Képzésben együttesen részt venni kívánó jelentkező vesz részt (a továbbiakban és e pont címében: „Magánóra”), úgy arra az esetre a jelen online jelentkezés szabályait az e pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

b) A Képzésben Magánórák útján történő részvételre kizárólag online formában van lehetőség. Ahol jelen jelentkezés a közvetlen személyes jelenléttel történő részvétel és az online részvétel közötti választás lehetősége alapján a részvétel mindkét módjára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, ott Magánórák esetében kizárólag az online részvétel szabályai alkalmazandók (a Magánórák jellegének sajátosságaiból fakadó értelemszerű eltérésekkel), míg kifejezett online részvételi szabályok hiányában, a közvetlen személyes jelenléttel történő részvételi szabályok az online részvétel és a Magánórák jellegének sajátosságaiból fakadó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók, mindkét esetben a jelen 10. pontban meghatározott rendelkezések elsődlegessége mellett.

c) Magánórák esetén a Képzés igénybevétele a Képzési díj teljes összegének megfizetését követően Jelentkező javára Felnőttképzőnél nyilvántartott 900 (kilencszáz) perces csomag alapján történik, mely a Jelentkező által választott Képzés elvégzésére biztosított időtartam, és melynek kezdőidőpontja a Képzés részét képező első Tanóra napja. A 900 (kilencszáz) perces csomag érvényessége az ekként meghatározott kezdőidőponttól számított maximum 10 (tíz) hét, melynek során legalább heti egy alakalommal 90 (kilencven) perces óra felhasználására vállal kötelezettséget a Jelentkező („Heti Minimum Részvétel”). A Heti Minimum Részvétel elmulasztásával a felhasználható percek száma arányosan (90 perccel) csökken és a felhasználási idő alatt sem pótolható egy következő héten. Az érvényességi idő nem hosszabbítható meg. A csomagban rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felnőttképzési szerződés megszűnik. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az érvényességi idő alatt fel nem használt időtartam értékének, illetve a Heti Minimum Részvétel elmulasztása esetén az elmulasztott 90 perces tanóra értékének arányos visszatérítésére a Felnőttképző nem köteles.

d) Amennyiben a Képzés megvalósítása Magánórák útján történik, és a Magánórákon kettő, vagy legfeljebb három jelentkező együttesen kíván részt venni, a jelen online jelentkezés mindegyik jelentkező általi leadása mellett a jelentkezés érvényességének további feltétele, hogy a Magánórákon együttesen részt venni kívánó jelentkezők egymás nevét ekként a jelentkezés során (jelen jelentkezés ’Megjegyzés’ rovatában) feltüntessék. A Magánórákon együttesen részt venni kívánó legfeljebb három fő jelentkező személyének megváltoztatására – a lemorzsolódás, illetve a kizárás esetét ide nem értve – a Képzés megkezdését követően nincs lehetőség. A jelen 10. d) pontban meghatározott esetben a Magánórán részt venni kívánó kettő, vagy három jelentkező Képzési díjának együttes összege megegyezik a Magánórán egyedüli jelentkezőként résztvevő Képzési díjának összegével, mely kedvezmény esetén az együttesen jelentkezők fejenként a Képzési díj arányos részét kötelesek megfizetni, azonban a jelentkezés csak valamennyi díjrészlet, tehát a Képzési díj teljes összegének megfizetésével válik érvényessé.

e) Magánórák esetén a 4. pontban meghatározott Tanórák időpontjait a Jelentkező és Felnőttképző előzetes egyeztetés során közösen határozza meg, a Felnőttképző által megadott lehetőségek közül történő választás útján. A jelen pont szerint meghatározott egyes Tanóra-időpontok lemondására a Jelentkezőnek az adott időpontot legalább 48 órával megelőzően van lehetősége. Az ennél rövidebb időközzel történő lemondás Jelentkező mulasztásának, így a 6. b) pont szerinti hiányzásnak minősül. A jelen pont szerinti szabályszerű lemondás esetén a lemondott óra a 900 perces csomag érvényességi idejének időtartama alatt akkor pótolható, amennyiben a lemondott Tanóra a Heti Minimum Részvétel feletti Tanórát érint vagy ugyanazon a héten pótolható. A lemondott Tanórára a Felnőttképző alternatív időpontot biztosít, azzal, hogy a Heti Minimum Részvétel csak ugyanazon héten pótolható. Jelentkező továbbá nem jogosult a lemondott órának a 900 perces csomag érvényességi idejének időtartamán túli időpontban való pótlására. Két, vagy három fő együttesen jelentkező részvételével tartandó Magánórák esetén a jelentkezők a fentiek tekintetében kötelesek egyhangú álláspontot kialakítani, és a Felnőttképzővel történő egyeztetés során e közös álláspontot ismertetni. Két, vagy három fő együttesen jelentkező a Magánórákat csak együttesen veheti igénybe, pótlásra is kizárólag együttesen van lehetőség (a lemorzsolódás, illetve kizárás esetét ide nem értve). Amennyiben a Magánórán részt venni kívánók egymással a fentiek tekintetében nem jutnak egyezségre, annak ténye jelentkezők szerződésszegésének minősül, melyre tekintettel Felnőttképző jogosult az általa választott jelentkező(k) igénye szerint dönteni, illetve a szerződésszegés egyéb következményeit alkalmazni.

f) Magánórák esetén a 6. i) pont rendelkezései helyett az alábbi szabályok alkalmazandók. Jelen jelentkezés alapján Jelentkező jogosulttá válik arra, hogy számára Felnőttképző a jelentkezésben rögzítettek szerint, a Képzés részét képező Tanórák időtartamára képzést, oktatást nyújtson, és az ehhez szükséges oktatási kapacitást biztosítsa. Jelentkező ugyanakkor tudomásul veszi, hogy Felnőttképző oktatási kapacitása korlátozott, továbbá amennyiben Jelentkező érdekkörében felmerült okból Jelentkező a Képzésben – jelentkezése ellenére – mégsem vesz részt, az általa lefoglalt, Felnőttképző által Jelentkező részére biztosított hallgatói férőhely (oktatási kapacitás) Felnőttképző általi utólagos feltöltése nem biztosítható. Arra az esetre, ha a hallgatói férőhely jelen pont szerinti – Jelentkező érdekkörében felmerült okból történő – megüresedése következtében Felnőttképző oldalán – akár jogszerűen okozott – kár keletkezik, Jelentkező ezúton kötelezi magát e kár ellentételezésére azzal, hogy az ellentételezés mértéke a Képzés Jelentkező által befizetett díjának összegét nem haladhatja meg, továbbá Felnőttképző az ellentételezés önálló érvényesítésére nem jogosult, azt kizárólag a jelen felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben, a befizetett Képzési díjból közvetlenül, illetőleg Jelentkező esetleges igényével szemben, a beszámítás szabályai szerint érvényesítheti.

11. [Betegség és járvány idejére vonatkozó, illetőleg elővigyázatosság által indokolt rendkívüli szabályok]

Amenyiben a Jelentkező fertőző megbetegedés tüneteit mutatja (pl. köhögés; fáradékonyság; az ízlelés vagy szaglás elvesztése; torokfájás; fejfájás; végtagfájdalom; hasmenés; bőrkiütés, vagy elszíneződés az ujjakon/lábujjakon; vörös, irritált szem) a jelentkező a nyelviskolát nem látogathatja, óráin kizárólag online vehet részt.

A Jelentkező által jogszerűen látogatható helyiségében, így különösen a képzési helyszín közösségi tereiben, mosdóiban, illetve recepciójánál ajánlott a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni, mely védőeszközről a Jelentkező gondoskodik.

A maszkviselés fenti, általános szabályától eltérően, a képzési helyszín tantermeiben

maszk viselésére bármely személy jogosult;

az adott tanteremben képzést tartó oktató meghatározhatja a maszkviselés mindenkire általánosan kötelező szabályait az alábbi rendszerek valamelyikének alkalmazásával:

általánosan kötelező maszkviselés előírása;

maszkviselési kötelezettség előírásának általános mellőzése;

maszkviselési kötelezettség előírása a jelentkezők számára általánosan, az oktatónak a maszkviselési kötelezettség alól a nyelvoktatás hatékonysága magasabb szintjének biztosítása érdekében, kizárólag a Tanóra időtartamára történő mentesítésével.

A maszkviselés tantermi szabályait az oktató alkalmanként jogosult megállapítani, a hatályos szabályokról pedig legkésőbb a tanterembe való belépést megelőzően köteles tájékoztatni a jelentkezőket. Jelen pont rendelkezéseire tekintettel Jelentkező köteles gondoskodni arról, hogy szükség esetén számára maszk rendelkezésre álljon.

A képzési helyszínre történő belépésekor ajánlott a Jelentkezőnek fertőtleníteni a kezét a Felnőttképző által biztosított fertőtlenítő szerrel, melynek a képzési hely bejáratánál, recepciójánál, illetőleg illemhelyén történő kihelyezéséről, és folyamatos rendelkezésre állásáról Felnőttképző gondoskodik.

Jelentkező a képzési helyszínen tartózkodása során – annak egész területén – más emberekkel a szociális érintkezést ajánlott a lehető legkisebb mértékűre korlátoznia, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot („Védőtávolság”) tartania azzal, hogy a Védőtávolság megtartásának teljesüléséért minden jelenlévő maga felel.

A fenti szabályok be nem tartása esetén Jelentkező haladéktalanul elhagyja a képzési helyszínt, valamint a továbbiakban a Felnőttképző által szervezett nyelvoktatáson közvetlen személyes jelenléttel nem vehet részt a Felnőttképző által szervezett nyelvoktatási képzése folytatására a továbbiakban kizárólag online formában van módja, melynek igénybevételéhez a szükséges eszköz biztosítására a Jelentkező köteles.

Magyarország területén estlegesen kialakuló járványhelyzet esetén, illetőleg jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében, Felnőttképző jogosult – akár valamennyi, akár meghatározott képzési csoport, vagy csoportok, illetőleg az érintett jelentkező (hallgató), vagy jelentkezők (hallgatók) esetében – az általa szervezett nyelvi képzésben közvetlen személyes jelenlét útján történő részvétel lehetőségét – egyoldalú döntése alapján, a Jelentkező tájékoztatását követően – felfüggeszteni, és azt kizárólag online formában történő oktatással helyettesíteni, valamint a már megkezdett, folyamatban lévő, kizárólag közvetlen személyes jelenléttel járó nyelvi képzéseket online részvétellel megvalósuló képzésként folytatni, mely esetekben a Jelentkező és a Felnőttképző között létrejött jogviszonyra a továbbiakban a jelen szerződési feltételek online részvételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A közvetlen személyes jelenléttel járó nyelvi képzés jelen 11. pontban meghatározott bármely okból történő, online részvétellel megvalósuló képzéssel való helyettesítése esetén a képzés díja vagy annak részlete nem kerül visszafizetésre.

Felnőttképző a járványok megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, továbbá az emberi egészség és élet megóvása érdekében jogosult az 1. a) pont szerinti jogviszonyra vonatkozó fenti szabályoktól, a megelőzés és elhárítás által indokolt mértékben és módon eltérni, lehetőség szerint a Jelentkező előzetes, szükség szerint pedig legkésőbb egyidejű tájékoztatása mellett.

Az 1. a) pont szerinti jogviszonyra – a fentiekben nem szabályozott kérdések tekintetében – a magyar jog, különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 2023. március hó 24. napjától hatályos.