Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. január 1-jétől visszavonásig

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Fontos adatok

Felnőttképzési intézményi adataink

Név:                                                            Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Képviselő:                                                Török Tivadar Tamás

Székhely:                                                 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 12. Ü-3.

Honlap:                                                     www.cosmopolitan-lingua.hu

Telefonszámok:                                    +36 (30) 283-1832, +36 (30) 910-5886

Nyilvántartási szám                            B/2020/000663

Cégjegyzékszám:                                  01-09-933247

Adószám:                                                 14837814-2-41

Adatvédelmi referensünk elérhetőségei

Név:                                                            László Levente

Telefonszám:                                         +36 (70) 629-6302

Emailcím:                                                info@cosmopolitan-lingua.hu

1. Bevezetés

Nyelviskolánk a hallgatókkal való kapcsolattartás céljából, a törvényi előírások teljesítése végett, továbbá a képzés során személyes adatokat vesz fel, hoz létre, illetve kezel. Az alábbi tájékoztató egyszerű formában foglalja össze adatkezelési szabályainkat.

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

A személyes adataidat az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete), az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és a Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) előírásainak megfelelően vesszük fel, hozzuk létre, illetve kezeljük. Alapelvünk az, hogy kizárólag a feltétlenül szükséges adatokat kezeljük, és ezekhez az adatokhoz kizárólag az erre jogosultak férhetnek hozzá.

2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

1.   elérhetőségek: név, telefonszám és emailcím (16 éven aluliak esetén a szülő vagy törvényes képviselő elérhetőségei is);

2.   számlázási adatok: név és cím (ha a számlafizető nem magánszemély, adószám is);

3.   törvényi előírások alapján kezelendő egyéb személyes adatok: természetes személyazonosító adatok (viselt név, születési [leánykori] név, anyja születési [leánykori] neve, születés helye és ideje) és legmagasabb iskolai végzettség;

4.   képzési adatok: nyelvi szintfelmérő eredménye, hiányzott órák száma, modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei, továbbá a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos adatok, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépéssel kapcsolatos adatok.

Az online oktatásban használt Zoom platformon megadott felhasználói adatokat Nyelviskolánk nem kezeli. A Zoom platform angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az általuk nyújtott szolgáltatás során történő adatkezeléssel kapcsolatban a https://zoom.us/privacy oldalon található.

2.2. Milyen célból kezeljük ezeket a személyes adataidat

1.   Kapcsolattartás. Az érdeklődőket és a beiratkozott hallgatókat az önként megadott elérhetőségeiken (név, telefonszám és/vagy emailcím) keresztül tájékoztatjuk a tanfolyamokkal kapcsolatban.

2.   Szintfelmérési szolgáltatás. Ingyenes szintfelmérési szolgáltatásunkban a névnek és az emailcímnek a szintfelmérés eredményéhez való rendelése az azonosítást szolgálja.

3.   Megfelelés a törvényi előírásoknak.

4.   Számlázás.

5.   Képzéseink javítása. A képzési adatokat azonosításra alkalmatlan, anonimizált formában a képzéseink javítása céljából, statisztikai adatként használjuk fel.

2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

1.   Önkéntes adatközlés. Az érdeklődők kapcsolattartás céljából önkéntesen megadhatják nevüket, valamint telefonszámukat és/vagy emailcímüket személyesen, emailben vagy telefonon.

2.   Szintfelmérő teszt kitöltése. A szintfelmérő teszten a nevet és az emailcímet kérjük, amelyet együttesen hozzárendelünk a teszt eredményéhez.

3.   Online jelentkezés. A korábban önkéntesen vagy a szintfelmérő teszt kitöltésével közölt adatokon túl az elérhetőségeket, a számlázási adatokat, valamint a törvényi előírások alapján kezelendő egyéb személyes adatokat vesszük fel.

A hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és az egyéb tudásmérő tesztek eredményei a képzés során keletkezett személyes adatok körét képezik.

2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

1.   Online iskolai rendszer. Személyes adataidat felhasználónévvel és jelszóval védett, csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető online iskolai rendszerünkben tároljuk.

2.   Papíralapú Felnőttképzési Szerződés. A papíralapú szerződéseket kizárólag csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk.

2.5. Kik férnek hozzá a személyes adataidhoz

A beiratkozott hallgatók elérhetőségeihez és a képzés során keletkező személyes adatokhoz (hiányzott órák száma és a modulzáró vizsgák eredményei) a tanfolyamvezető tanárok férnek hozzá. Az általunk kezelt személyes adatok teljes köréhez a tanfolyamszervezők, a szakmai vezető, az adatvédelmi és személyzeti referensek, valamint Nyelviskolánk igazgatója fér hozzá.

2.6. Kivel osztjuk meg személyes adataidat

Természetes személyazonosító adataidat, emailcímedet, és a legmagasabb iskolai végzettségedre vonatkozó adatodat a törvényi előírásoknak megfelelően feltöltjük a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Személyes adatokat semmilyen harmadik személlyel nem osztunk meg és nem továbbítunk, kivéve akkor, ha a harmadik személy a képzés finanszírozója vagy olyan, akinek a személyes adataidhoz való hozzáféréshez törvényi jogosultsága vagy kötelezettsége van, valamint akkor, ha a személyes adat kiadására jogerős bírósági ítélet kötelez minket. A tanfolyamvezető tanárok – a foglalkoztatás vagy jogviszony jellegétől függetlenül – nem minősülnek harmadik személynek.

2.7. Meddig tároljuk a személyes adataidat

A törvényi előírások értelmében személyes adataidat (ideértve a szülő vagy törvényes képviselő, valamint a számlafizető adatait) az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától vagy a papíralapú Felnőttképzési Szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük. Személyes adataidat az ezt követő napon töröljük az online iskolai rendszerből való törlés és a papíralapú szerződés fizikai megsemmisítése útján.

3. Mit tehetsz te a személyes adataiddal

Az adatvédelmi referensünk személyesen, emailben vagy telefonon történő megkeresése útján a következő jogosultságaiddal élhetsz:

1.  Hozzáférés. Bármikor kettő munkanapon belül hozzáférhetsz a rólad tárolt személyes adatokhoz.

2.   Helyesbítés. Bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal helyesbítheted az elérhetőségeidet és az egyéb személyes adataidat.

3.   Korlátozás. Bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal korlátozhatod a személyes adataidnak a kapcsolattartás és a képzéseink javítása céljából történő felhasználását. Továbbá, ha bármilyen személyes adatod pontosságát vitatod, bármikor kettő munkanapon belüli hatállyal korlátozhatod azok kezelését és felhasználását a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, kivéve ez alól azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettségünk az adatok kezelése vagy felhasználása.

4.   Töröltetés. Az érdeklődők és azok, akik kitöltötték az online szintfelmérőt, de nem iratkoztak be, kettő munkanapon belüli hatállyal töröltethetik bármely általunk kezelt személyes adataikat.

A hozzáférésről, helyesbítésről, korlátozásról és törlésről emailt küldünk. Ha intézkedésre nem kerül sor, az intézkedés elmaradásának okairól az adatvédelmi referensünk megkeresésétől számított kettő munkanapon belül tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Felügyeleti Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken, továbbá élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

5.   Tiltakozás. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adatait felvétele, képzése, kezelése, megosztása és továbbítása ellen. Panaszodat haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 25 (huszonöt) napon belül emailben vagy telefonon tájékoztatunk. Ha intézkedésre nem kerül sor, az intézkedés elmaradásának okairól az adatvédelmi referensünk megkeresésétől számított 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Felügyeleti Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken, továbbá élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetőségei

Megnevezés:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:            https://naih.hu

Postacím:       1363 Budapest, Pf. 9

Emailcím:       ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax:                    +36 (1) 391-1410