Adatkezelési tájékoztató

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Fontos adatok

Intézményi adataink

Név:                                                              Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Képviselő:                                                    Török Tivadar Tamás

Székhely:                                                     1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 12.

Honlap:                                                        www.cosmopolitan-lingua.hu

Telefonszámok:                                           +36 (30) 283-1832, +36 (30) 910-5886

Felnőttképzési engedély száma:               E-000445/2014

Cégjegyzékszám:                                         01-09-933247

Adatvédelmi referensünk elérhetőségei

Név:                                                              László Levente

Telefonszám:                                               +36 (70) 629-6302

Emailcím:                                                    info@cosmopolitan-lingua.hu

1. Bevezetés

Nyelviskolánk az érdeklődőkkel és a hallgatókkal való kapcsolattartás céljából, továbbá törvényi előírások teljesítése végett személyes adatokat kezel. Ez a tájékoztató tömör és érthető formában összefoglalja, mit teszünk adatkezelés gyanánt, és te mit tehetsz az általunk kezelt személyes adataiddal. Egyúttal a vonatkozó jogszabályokkal és a belső képzésekkel együtt jelen tájékoztató nyelviskolánk Adatkezelési Szabályzatának minősül.

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

A személyes adataidat az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete), valamint az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) előírásainak megfelelően vesszük fel, hozzuk létre, illetve kezeljük.

2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

  • elérhetőségek: név, telefonszám és emailcím;
  • egyéb személyes adatok: anyja neve, születés helye és ideje (16 éven aluliak esetén a szülő vagy törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma), nem, állampolgárság (nem magyar állampolgárok esetén a Magyarországon való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat vagy okmány megnevezése és száma), legmagasabb iskolai végzettség, nyelvi ismeretek szintje, TB-szám, lakcím és tartózkodási hely, munkaerő-piaci státusz; valamint ha a hallgató képzését más finanszírozza, akkor ennek neve és emailcíme;
  • képzési adatok: nyelvi szintfelmérő eredménye, hiányzott órák száma, modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei.

2.2. Milyen célból kezeljük ezeket a személyes adataidat

1.   Kapcsolattartás. Az érdeklődőket az önként megadott elérhetőségeiken (név, telefonszám és/vagy emailcím) keresztül tájékoztatjuk a tanfolyamok indulásáról és a kért egyéb információkról. A beiratkozott hallgatók emailcímét a tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük.

2.   Megfelelés a törvényi előírásoknak. A név és a telefonszám, valamint az egyéb személyes adatok felvételét a Felnőttképzési Törvény (2013. évi LXXVII. törvény) írja elő számunkra. A képzési adatokat ugyanezen törvénybe foglalt kötelezettségeink teljesítése céljából vesszük fel vagy képezzük, illetve kezeljük.

3.   Képzéseink javítása. A képzési adatokat azonosításra alkalmatlan, anonimizált formában a képzéseink javítása céljából, statisztikai adatként használjuk fel.

2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

1.   Önkéntes adatközlés. Az érdeklődők kapcsolattartás céljából önkéntesen megadhatják nevüket, valamint telefonszámukat és/vagy emailcímüket személyesen, emailben, telefonon vagy a tanfolyami jelentkezési lapon.

2.   Szintfelmérő teszt kitöltése. A szintfelmérő teszten a nevet és az emailcímet kérjük, amelyet együttesen hozzárendelünk a teszt eredményéhez.

3.   Felnőttképzési Szerződés kitöltése. A korábban önkéntesen közölt adatokon túl az elérhetőségeket és egyéb személyes adatokat a Felnőttképzési Szerződés kitöltésével vesszük fel.

A hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és az egyéb tudásmérő tesztek eredményei a képzés során keletkezett személyes adatok.

2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

1.   Online iskolai rendszer. Felhasználónévvel és jelszóval védett, csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető online iskolai rendszerünkben kizárólag az elérhetőségeket és a szintfelmérő teszt eredményét tároljuk.

2.   Offline kitöltött szintfelmérő teszt. A teszteket csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk.

3.   Felnőttképzési Szerződés. A szerződéseket csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk, és annak adatait – az online iskolai rendszerben tárolt adatok kivételével – más, különösen elektronikus formában nem tároljuk.

4.   Képzési anyagok. A képzési adatok közül a hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei a Haladási Naplóban találhatók. A Haladási Naplót és a modulzáró vizsgák eredeti példányait csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk, és azokhoz a tanfolyam időtartama alatt a tanárnak hozzáférést biztosítunk.

2.5. Kivel osztjuk meg személyes adataidat

Személyes adatokat semmilyen harmadik személlyel nem osztunk meg és nem továbbítunk, kivéve akkor, ha a harmadik személynek törvényi jogosultsága vagy kötelezettsége van erre, valamint akkor, ha erre minket jogerős bírósági ítélet kötelez.

A Felnőttképzési Törvény előírásai alapján OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek, a kért adatokat viszont azonosításra alkalmatlan módon, anonimizálva közöljük.

2.6. Meddig tároljuk a személyes adataidat

1.   Törvényi előírás alapján öt évig. A Felnőttképzési Törvény előírásai értelmében az emailcím kivételével minden személyes adatot a keletkezéstől vagy a megadástól számított öt évig kell megőriznünk. A személyes adataidat az öt év letelte után az évente egyszer esedékes adattörlési napon megsemmisítjük az online iskolai rendszerből való törlés és az offline iratok fizikai megsemmisítése útján.

2.   Az emailcím esetében öt évig. Az emailcímedet a többi személyes adattal való együttes kezelése céljából a megadástól számított öt év után az évente egyszer esedékes adattörlési napon töröljük az online iskolai rendszerből, és az azt tartalmazó offline iratokat fizikailag megsemmisítjük.

3. Mit tehetsz te a személyes adataiddal

Az adatvédelmi referensünk személyesen, emailben vagy telefonon történő megkeresése útján a következő jogosultságaiddal élhetsz:

Hozzáférés. Bármikor 24 órán belül hozzáférhetsz a rólad tárolt személyes adatokhoz.

Helyesbítés. Bármikor 24 órán belüli hatállyal helyesbítheted az elérhetőségeidet és az egyéb személyes adataidat.

Korlátozás. Bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod a személyes adataidnak a kapcsolattartás és a képzéseink javítása céljából történő felhasználását. Továbbá, ha bármilyen személyes adatod pontosságát vitatod, bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod azok kezelését és felhasználását a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, kivéve ez alól azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettségünk az adatok kezelése és/vagy felhasználása.

Emailcím töröltetése. Bármikor 24 órán belül töröltetheted az emailcímedet.

További személyes adatok töröltetése. A Felnőttképzési Törvény által előírt öt év elteltével még az évente egyszer esedékes adattörlési nap előtt is 24 órán belüli hatállyal töröltetheted bármely személyes adatodat.

A hozzáférésről, helyesbítésről, korlátozásról és törlésről emailt küldünk, vagy annak lehetetlensége esetén erről telefonon tájékoztatunk.

Tiltakozás. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adatait felvétele, képzése, kezelése, megosztása és továbbítása ellen. Panaszodat haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 25 napon belül emailben vagy telefonon tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz a következő elérhetőségeken:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:            1530 Budapest, Pf. 5

Honlap:               https://naih.hu

Emailcím:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:      +36 (1) 391-1400

Fax:                     +36 (1) 391-1410