Adatkezelési tájékoztató

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Fontos adatok

Intézményi adataink

Név:                                                              Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft.

Képviselő:                                                    Török Tivadar Tamás

Székhely:                                                     1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 12.

Honlap:                                                        www.cosmopolitan-lingua.hu

Telefonszámok:                                           +36 (30) 283-1832, +36 (30) 910-5886

Cégjegyzékszám:                                         01-09-933247

Adatvédelmi referensünk elérhetőségei

Név:                                                              László Levente

Telefonszám:                                               +36 (70) 629-6302

Emailcím:                                                    info@cosmopolitan-lingua.hu

1. Bevezetés

Nyelviskolánk az érdeklődőkkel és a hallgatókkal való kapcsolattartás céljából, továbbá törvényi előírások teljesítése végett személyes adatokat kezel. A beiratkozott hallgatók elérhetőségeihez és képzési adataihoz a tanfolyamvezető tanárok, az érdeklődők és a hallgatók elérhetőségeihez, képzési adataihoz, valamint a törvényi előírás alapján kezelendő egyéb személyes adataihoz a tanfolyamszervezők, a szakmai vezető, az adatvédelmi és személyzeti referensek, valamint az igazgató férhet hozzá.

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

A személyes adataidat az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete), valamint az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) előírásainak megfelelően vesszük fel, hozzuk létre, illetve kezeljük.

2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

  • elérhetőségek: név, telefonszám és emailcím;
  • törvényi előírás alapján kezelendő egyéb személyes adatok: születési név, anyja neve, születés helye és ideje (16 éven aluliak esetén a szülő vagy törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma), nem, állampolgárság (nem magyar állampolgárok esetén a Magyarországon való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat vagy okmány megnevezése és száma), legmagasabb iskolai végzettség, TB-szám és adószám, lakcím és tartózkodási hely, munkaerő-piaci státusz; valamint ha a hallgató képzését más finanszírozza, akkor ennek neve és emailcíme;
  • képzési adatok: nyelvi szintfelmérő eredménye, hiányzott órák száma, modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei.

2.2. Milyen célból kezeljük ezeket a személyes adataidat

1.   Kapcsolattartás. Az érdeklődőket az önként megadott elérhetőségeiken (név, telefonszám és/vagy emailcím) keresztül tájékoztatjuk a tanfolyamok indulásáról és a kért egyéb információkról.

2.   Szintfelmérési szolgáltatás. Ingyenes szintfelmérési szolgáltatásunkban a névnek és az emailcímnek a szintfelmérés eredményéhez való rendelése az azonosítást szolgálja.

3.   Megfelelés a törvényi előírásoknak. A személyes adatok felvételét, létrehozását és kezelését a Felnőttképzési Törvény (2013. évi LXXVII. törvény) írja elő számunkra.

4.   Képzéseink javítása. A képzési adatokat azonosításra alkalmatlan, anonimizált formában a képzéseink javítása céljából, statisztikai adatként használjuk fel.

2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

1.   Önkéntes adatközlés. Az érdeklődők kapcsolattartás céljából önkéntesen megadhatják nevüket, valamint telefonszámukat és/vagy emailcímüket személyesen, emailben vagy telefonon.

2.   Szintfelmérő teszt kitöltése. A szintfelmérő teszten a nevet és az emailcímet kérjük, amelyet együttesen hozzárendelünk a teszt eredményéhez.

3.   Online jelentkezés. A korábban önkéntesen vagy a szintfelmérő teszt kitöltésével közölt adatokon túl az elérhetőségeket és az egyéb személyes adatokat vesszük fel.

4.   Felnőttképzési Szerződés kitöltése, illetve a képzési szerződés papír alapon történő megkötése. Online szintfelmérő teszt vagy jelentkezés hiányában az elérhetőségeket és az egyéb személyes adatokat a Felnőttképzési Szerződés, illetve a papír alapú képzési szerződés megkötésekor vesszük fel.

A hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és az egyéb tudásmérő tesztek eredményei a képzés során keletkezett személyes adatok körét képezik.

2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

1.   Online iskolai rendszer. Felhasználónévvel és jelszóval védett, csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető online iskolai rendszerünkben az elérhetőségeket, az online szintfelmérő teszt során keletkezett képzési adatokat, illetve az online jelentkezés során megadott egyéb személyes adatokat tároljuk.

2.   Offline kitöltött szintfelmérő teszt. A teszteket csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk.

3.   Felnőttképzési Szerződés; papír alapú képzési szerződés. A szerződéseket kizárólag csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk. Az online iskolai rendszerben tárolt adatok kivételével a Felnőttképzési Szerződésben, illetve a papír alapú képzési szerződésben található személyes adatokat más, különösen elektronikus formában nem tároljuk.

4.   Képzési anyagok. A képzési adatok közül a hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei a Haladási Naplóban találhatók. A Haladási Naplót a tanfolyam időtartama alatt a tanfolyamvezető tanár kezeli, a tanfolyam befejezését követően pedig csak az erre jogosult személyek által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk. A Haladási Naplóban található képzési adatokat más, különösen elektronikus formában nem tároljuk.

2.5. Kivel osztjuk meg személyes adataidat

Személyes adatokat semmilyen harmadik személlyel nem osztunk meg és nem továbbítunk, kivéve akkor, ha a harmadik személynek törvényi jogosultsága vagy kötelezettsége van erre, valamint akkor, ha erre minket jogerős bírósági ítélet kötelez. A tanfolyamvezető tanárok – a foglalkoztatás vagy jogviszony jellegétől függetlenül – nem minősülnek harmadik személynek.

A Felnőttképzési Törvény előírásai alapján OSAP szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek, a kért adatokat viszont azonosításra alkalmatlan módon, anonimizálva közöljük.

2.6. Meddig tároljuk a személyes adataidat

A Felnőttképzési Törvény hatályos előírásai értelmében minden személyes adatot a keletkezéstől vagy megadástól számított nyolc évig kell megőriznünk. A személyes adataidat a nyolc év letelte után az évente egyszer esedékes adattörlési napon megsemmisítjük az online iskolai rendszerből való törlés és az offline iratok fizikai megsemmisítése útján.

3. Mit tehetsz te a személyes adataiddal

Az adatvédelmi referensünk személyesen, emailben vagy telefonon történő megkeresése útján a következő jogosultságaiddal élhetsz:

Hozzáférés. Bármikor 24 órán belül hozzáférhetsz a rólad tárolt személyes adatokhoz.

Helyesbítés. Bármikor 24 órán belüli hatállyal helyesbítheted az elérhetőségeidet és az egyéb személyes adataidat.

Korlátozás. Bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod a személyes adataidnak a kapcsolattartás és a képzéseink javítása céljából történő felhasználását. Továbbá, ha bármilyen személyes adatod pontosságát vitatod, bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod azok kezelését és felhasználását a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, kivéve ez alól azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettségünk az adatok kezelése vagy felhasználása.

További személyes adatok töröltetése. A Felnőttképzési Törvény által előírt nyolc év elteltével az évente egyszer esedékes adattörlési nap előtt is 24 órán belüli hatállyal töröltetheted bármely személyes adatodat.

A hozzáférésről, helyesbítésről, korlátozásról és törlésről emailt küldünk, vagy annak lehetetlensége esetén erről telefonon tájékoztatunk.

Tiltakozás. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid felvétele, képzése, kezelése, megosztása és továbbítása ellen. Panaszodat haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 25 napon belül emailben vagy telefonon tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz a következő elérhetőségeken:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:            1530 Budapest, Pf. 5

Honlap:               https://naih.hu

Emailcím:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:      +36 (1) 391-1400

Fax:                     +36 (1) 391-1410